Prinášame Vám informácie o zákone 289/2008 Z.z.

Dňa 2.12.2010 schválila Národná rada Slovenskej republiky pozmeňujúce znenie návrhu zákona 289/2008, ktorým odkladá jeho platnosť k dátumu 1.1.2012. Odklad zákona zdôvodňuje Ministerstvo financií SR snahou o zmiernenie finančného dopadu na podnikateľov pri prechode na nový legislatívny rámec.

Podľa § 18 novely zákona č. 289/2008 Z. z. , ktorá nadobudne účinnosť dňa 30.12.2010 sa u podnikateľov, ktorí majú povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej "pokladnica") na evidenciu tržieb PREDLŽUJE možnosť používania pokladníc podľa vyhlášky č. 55/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov až do 31.12.2011.

Zároveň sa touto novelou zákon č. 289/2008 Z.z. doplnil o ustanovenie § 18a, podľa ktorého sa možnosť používania pokladníc podľa vyhlášky č. 55/1994 Z.z. nevzťahuje na podnikateľa, ktorému vznikne povinnosť používať pokladnicu prvýkrát po 30.12.2010.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak ide o podnikateľa, ktorý pred 30.12.2010 nemal povinnosť používať pokladnicu, nakoľko v rámci predaja tovaru alebo poskytovania vymedzených služieb prijímal v hotovosti IBA úhrady faktúr (t.z., že pri úhradách pohľadávok uplatňoval postup podľa § 2 písm. c) vyhlášky č. 55/1994 Z.z.), na tohto podnikateľa sa nebude vzťahovať povinnosť používať pokladnicu podľa novely zákona až do 31.12.2011.

Ak podnikateľ pred 30.12.2010 na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzených služieb používal pokladnicu podľa vyhlášky č. 55/1994 Z. z., podnikateľ pokladnicu môže používať najneskôr do 31.12.2011, pričom pri používaní takejto pokladnice podnikateľ postupuje podľa cit. vyhlášky najneskôr do 31.12.2011.

Pokiaľ tento podnikateľ v roku 2011 rozšíri svoju činnosť o ďalšiu prevádzku, v ktorej mu vznikne povinnosť používať pokladnicu, v uvedenom prípade si podnikateľ môže kúpiť a používať pokladnicu podľa vyhlášky č. 55 /1994 Z.z., alebo si môže už zakúpiť pokladnicu, ktorá spĺňa technické požiadavky a parametre podľa zákona č. 289/2008 Z.z., nakoľko ide o podnikateľa, ktorý mal povinnosť používať pokladnicu už pred 30. decembrom 2010.

Kompletné znenie zákona 289/2008 (PDF)


V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte